ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გამრეკელ თორელი გარდ. 1192

From Rodovid KA

პიროვნება:1116660
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გამრეკელ თორელი
მშობლები

კახა თორელი [თორელები] დაბ. < 1152 გარდ. > 1177

ვიკი-გვერდი wikipedia:ka:გამრეკელი თორელი (XII საუკუნე)
[1]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: ივანე თორელი [თორელები] გარდ. 1225

ბავშვის დაბადება: შალვა თორელი [თორელები] გარდ. 1226

ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი

1178 - 1187 ტიტული: ამილახორი

1187 - 1191 ტიტული: ამირსპასალარი

< 1191 ბავშვის დაბადება: კახა თორელი [თორელები] დაბ. < 1191 გარდ. > 1200

1192 გარდაცვალება:

შენიშვნები

წყაროები

  1. "ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი" - გვ.408,412-413,424
  • თამარმა "უბოძა ამილახორობა გამრეკელსა თორელსა, რომელი ამირსპასალარიცა იქმნა შემდგომად სარგის მჴარგრძელისა" - გვ.408
  • პალაკაციოს თურქთა შემოსევის დროს "მომრბეველთა ზედა გამრეკელი კახას ძე მიუჴდა; და სჳსაგან თამარ უძლეველისა მცირეთაგან დიდნი იძლივნეს." - გვ.412-413
  • გიორგი რუსის შემოჭრის დროს თამარმა "უბრძანა ამირსპასალარსა გამრეკელსა და ოთხთა მჴარგრძელთა და სხუათა თორელთა, ზემოთა და ქუემოთა, წასლვა და მიგებება წინა ქუეყანასა ჯავახეთისასა" - გვ.424
  • "ამას შინა მიიცვალა გამრეკელი ამირსპასალარი და თმოგჳსაგან კიდე არა დააკლეს შვილთა მისთა." - გვ.427
  1. ბასილი ეზოსმოძღვარი - "ცხოვრებაჲ მეფეთ-მეფისა თამარისი" - ქ.ცხ. II - გვ.122

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - გამრეკელ კახას ძე - (?-1192). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი, ამილახორი (1178-1187 წწ.), ამირსპასალარი (1187-1191 წწ.) - შვილები: კახა, შალვა, ივანე.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

მშობლები
კახა თორელი
დაბადება: < 1152
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1163, ანისის გამგებელი
გარდაცვალება: > 1177
მშობლები
 
== 2 ==
გამრეკელ თორელი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1178 - 1187, ამილახორი
ტიტული: 1187 - 1191, ამირსპასალარი
გარდაცვალება: 1192
== 2 ==
შვილები
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
შვილები
შვილიშვილები
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1241
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1241 - 1257, მეჭურჭლეთუხუცესი
ტიტული: 1246 - 1247, სამცხე-ჯავახეთის დუმანის თავი
გარდაცვალება: > 1257
საჰმადავლა თორელი
დაბადება: < 1260
გარდაცვალება: > 1260
ფარადავლა თორელი
დაბადება: < 1243
გარდაცვალება: > 1243
დავით თორელი
დაბადება: < 1245
გარდაცვალება: > 1245
შვილიშვილები