ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ჯავახიშვილები - ლიტ.2

From Rodovid KA

"ჯავახიშვილთა გენეალოგიური ნუსხები და კომენტარები" - შედგენილი იური ჩიქოვანის მიერ

http://www.archives.gov.ge/ge/nusxebi-da-komentarebi-djavakhishvilebi

Contents

[რედაქტირება] ნუსხა1

ნუსხა 1

I თაობა

კახა თორელი - ჩანს (1152-1177). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი, ანისის გამგებელი (1163 წ.) - შვილები: გამრეკელ.

II თაობა

გამრეკელ კახას ძე - (?-1192). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი, ამილახორი (1178-1187 წწ.), ამირსპასალარი (1187-1191 წწ.) - შვილები: კახა, შალვა, ივანე.

III თაობა

კახა გამრეკელის ძე - ჩანს (1191-1200). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი. - შვილები: გამრეკელ, საჰმადავლა.
შალვა გამრეკელის ძე - (?-1226). მანდატურთუხუცესი (1202-1215 წწ.), ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი (1202-1226 წწ.). - შვილები: ფარადავლა.
ივანე გამრეკელის ძე - (?-1225). გმირულად დაიღუპა გარნისის ბრძოლაში. - შვილები: დავით.

IV თაობა

გამრეკელ კახას ძე - ჩანს (1241-1257). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი. სამცხე-ჯავახეთის დუმანის თავი (1246-1247 წწ.). მეჭურჭლეთუხუცესი (1241-1257 წწ.). - შვილები: კახა, ასიბა, ლიპარიტ.
საჰმადავლა კახას ძე - ჩანს (1260).
ფარადავლა შალვას ძე - ჩანს (1243).
დავით ივანეს ძე - ჩანს (1245).

V თაობა

კახა გამრეკელის ძე - ჩანს (1257-1285). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი. მეჭურჭლეთუხუცესი (1257-1260 წწ.). - ცოლი: ხათუთა, გრიგოლ სურამელის ასული - ჩანს (1259-1260). - შვილები: გამრეკელ.
ასიბა გამრეკელის ძე - ჩანს (1260).
ლიპარიტ გამრეკელის ძე - ჩანს (1247-1260).

VI თაობა

გამრეკელ კახას ძე - ჩანს (1285-1308). ძამის ციხის პატრონი. - შვილები: კახა, ჯავახ, თამარ.

VII თაობა

კახა გამრეკელის ძე - ჩანს (1290-1308). - შვილები: შალვა.
ჯავახ გამრეკელის ძე - ჩანს (1290-1308). ბერად შედგა სიმონის სახელით. - შვილები: ბობა, ივანე, გამრეკელ.
თამარ გამრეკელის ასული - ჩანს (1300-1350). - ქმარი: სარგის II ბექას ძე ჯაყელი - ჩანს (1285-1334). სამცხის სპასალარი.

VIII თაობა

შალვა კახას ძე - ჩანს (1339-1345). მეაბჯრეთუხუცესი. - შვილები: ვაჟი.
ბობა ჯავახის ძე - ჩანს (1310).
ივანე ჯავახის ძე - ჩანს (1338).
გამრეკელ ჯავახის ძე თორელი-ჯავახიშვილი - ჩანს (1345). მის შემდეგ თორელები ჯავახიშვილების გვარს ატარებენ.

IX თაობა

ვაჟი შალვას ძე - ჩანს (1345).

[რედაქტირება] ნუსხა2

ნუსხა 2

VIII თაობა

გამრეკელ ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1390-1400). - შვილები: სარიდან (სარიჯან).

IX თაობა

სარიდან (სარიჯან) გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1390-1400). - ცოლი: თამარ ორბოძლელი - ჩანს (1390-1400). - შვილები: გამრეკელ, ხორეშან.

X თაობა

გამრეკელ სარიდანის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1440-1457). - ცოლი: გულსურაბ N - ჩანს (1466-1478). - შვილები: ზაქარია, კახა, ანა, ზაზა.
ხორეშან სარიდანის ასული ჯავახიშვილი - ჩანს (1400-1410). - ქმარი: სამადავლე მაკარის ძე N - ჩანს (1400-1410).

XI თაობა

ზაქარია გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1454-1478). - შვილები: ჯავახ.
კახა გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1454-1478). - შვილები: სოლაგა.
ანა გამრეკელის ასული ჯავახიშვილი - ჩანს (1454).
ზაზა გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1454-1478). - შვილები: ივანე.

XII თაობა

ჯავახ ზაქარიას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1466-1505). - ქართლის მეფე კონსტანტინე II-ის სარდალი. - შვილები: გოშფარ, ივანე, გამრეკელ, როინ.
სოლაგა კახას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1466).
ივანე ზაზას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1466).

XIII თაობა

გოშფარ ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1503-1527). - გაეყარა თავის ძმას, როინს. - შვილები: ჯავახ.
ივანე ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1503-1505). - შვილები: სარგის.
გამრეკელ ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1503-1505). - შვილები: ვირშელ, ქვეშელ.
როინ ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1503-1527). - გაეყარა თავის ძმას, გოშფარს.

XIV თაობა

ჯავახ გოშფარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1505-1543). - შვილები: ზაქარია, ელიზბარ, N, N.
სარგის ივანეს ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1505).
ვირშელ გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1505).
ქვეშელ გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1505).

XV თაობა

ზაქარია ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1568). - შვილები: შალვა, ივანე, როინ, გამრეკელ.
ელიზბარ ჯავახის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1568). - შვილები: იოთამ, გოშფარ.
N ჯავახის ძე ჯავახიშვილი. - ცოლი: თუხარი N - ჩანს (1602). - შვილები: ჯიმშერ (ჯიმშიტა).
N ჯავახის ძე ჯავახიშვილი. - შვილები: ზაქარია, იესე.

XVI თაობა

შალვა ზაქარიას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1568-1600). - შვილები: შანშე, ბიძინა, ფარსადან, შერმაზან.
ივანე ზაქარიას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1568).
როინ ზაქარიას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (?-1590). - შვილები: მასურ, ბეჟან.
გამრეკელ ზაქარიას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1592-1597). - შვილები: თამაზ, შანშე, შამანდუხტ.
იოთამ ელიზბარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1580-1585).
გოშფარ ელიზბარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1580-1590). - შვილები: ვახუშტი, ელიზბარ, ფეზბატ, როსებ.
ჯიმშერ (ჯიმშიტა) ჯავახიშვილი - ჩანს (1586-1602). - ცოლი: ულუმპია N - ჩანს (1602).
ზაქარია ჯავახიშვილი - ჩანს (1607).
იესე ჯავახიშვილი.

XVII თაობა

შანშე შალვას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1597-1607).
ბიძინა შალვას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1609).
ფარსადან შალვას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1607-1609).
შერმაზან შალვას ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1607-1616).
მასურ როინის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1586).
ბეჟან როინის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1586-1606).
თამაზ გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1592-1597).
შანშე გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1592-1597).
შამანდუხტ გამრეკელის ასული ჯავახიშვილი - ჩანს (1592-1597). - ქმარი: ივანე საამის ძე სააკაძე - ჩანს (1580-1597).
ვახუშტი გოშფარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (?-1580-მდე).
ელიზბარ გოშფარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1580).
ფეზბატ გოშფარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1580-1600).
როსებ გოშფარის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1580-1600).

[რედაქტირება] ნუსხა3

ნუსხა 3

ქაიხოსრო შანშეს ძე - ჩანს 1597-1606 - შვილები: როინ, გიორგი.

პაატა შანშეს ძე - ჩანს 1606 - შვილები: ფარსადან, ზურაბ, ჯავახ.

როინ (როინ-ბეგ) ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1623-1669 - მდივანბეგი (1649), ბოქაულთუხუცესი. იყო ქართლის მეფის, სიმონ II-ის (1619-1631) მხარდამჭერი, რის გამოც თეიმურაზ I-მა დაამწყვდია იგი ხორნაბუჯის ციხეში. - ცოლი: რევაზ ბარათაშვილის და - შვილები: ქაიხოსრო, რევაზ, ფარემუზ, დავით, ასული.

გიორგი ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1636

ქაიხოსრო როინის (როინ-ბეგის) ძე - ჩანს 1651-1671 - ბოქაულთუხუცესი. - შვილები: ბეჟან, ნიკოლოზ, კახა, ბახუტა, ბერი, თამარ.

რევაზ როინის (როინ-ბეგის) ძე - ჩანს 1651-1669

ფარემუზ როინის (როინ-ბეგის) ძე - ჩანს 1651-1702 - შვილები: როინ, ავთანდილ, ზაალ, ქაიხოსრო, გივი, ერასტი.

დავით როინის (როინ-ბეგის) ძე - ჩანს 1651-1700

N როინის (როინ-ბეგის) ასული - ქმარი: პაპუნა გოსტაშაბის ძე ბარათაშვილი (გოსტაშაბის სახლი). - ჩანს 1634, მოკლეს 1680 წ.

ბეჟან ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1663-1719 - შვილები: ქაიხოსრო, სიმონ (ამადბეგ), ვახტანგ, დავით, ბერი, ასული.

ნიკოლოზ ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1663-1724 - შვილი: გიორგი.

კახა ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1663-1721

ბახუტა ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1663-1693

ბერი ქაიხოსროს ძე - ჩანს 1663-1718

თამარ ქაიხოსროს ასული - ჩანს 1663 - ქმარი (1663): გიორგი სააკაძე, თარხან იორამის ძე, დიდი მოურავის შვილიშვილი. (?-1707).

ქაიხოსრო ბეჟანის ძე - ჩანს 1713-1737

სიმონ (ისლამში - ამადბეგ) ბეჟანის ძე - ჩანს 1712-1749 - შვილი: დავით (დათუა).

ვახტანგ ბეჟანის ძე - ჩანს 1713-1748

დავით ბეჟანის ძე - ჩანს 1713-1744

ბერი ბეჟანის ძე - ჩანს 1715-1737

N ბეჟანის ასული - ჩანს 1734 - ქმარი: თავადი გიორგი სოლომონის ძე გურგენიძე, მორდალი. მოკლეს აღა-მაჰმად-ხანის შემოსევის დროს.

გიორგი ნიკოლოზის ძე - ჩანს 1717-1745 - ცოლი: ანახანუმ N, ჩანს 1717-1719 - შვილი: პაპა.

დავით (დათუა) სიმონის (ამადბეგის) ძე. - ჩანს 1749-1783 მდივანი.

პაპა გიორგის ძე - ჩანს 1745

[რედაქტირება] ნუსხა4

Джерельна довідка за населеним пунктом