ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

კახა თორელი დაბ. < 1152 გარდ. > 1177

From Rodovid KA

პიროვნება:1116352
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
კახა თორელი
ვიკი-გვერდი wikipedia:ka:კახა თორელი
[1]

მოვლენები

< 1152 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: გამრეკელ თორელი [თორელები] გარდ. 1192

ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი

1163 ტიტული: ანისის გამგებელი

> 1177 გარდაცვალება:

შენიშვნები

წყაროები

  1. "ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი" - გვ.388-389,38
  • გიორგი III-ის მეფობაში ხუარასნის სულტანმა და ათაბაგმა გამოილაშქრეს ანისზე. "მას ჟამსა შინა ანისსა განამტკიცებდა თორელი, დიდი და სახელგანთქმული მოლაშქრე," - გვ.388-389
  • თამარის მეფობაში იხსენიება "გამრეკელი კახას ძე" - გვ. 38

ლიტერატურა

  1. ა. ბაქრაძე - ქართული ეპიგრაფიკა როგორც ისტორიული წყარო /V-XIIIსს./ (სადისერტაციო ნაშრომი) - თბ. 1954 - გვ.79
  2. ს. კაკაბაძე - თორელთა გვარეულობის შესახებ - წიგნში:წერილები და მასალები საქართველოს ისტორიისათვის - წიგნი I - ტფილისი - 1914 - გვ.60-61, 64
  3. ს. კაკაბაძე - რუსთაველი და მისი ვეფხისტყაოსანი - თბ. 1966 - გვ.67,68

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - კახა თორელი - ჩანს (1152-1177). ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი, ანისის გამგებელი (1163 წ.) - შვილები: გამრეკელ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
კახა თორელი
დაბადება: < 1152
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1163, ანისის გამგებელი
გარდაცვალება: > 1177
== 1 ==
შვილები
გამრეკელ თორელი
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
ტიტული: 1178 - 1187, ამილახორი
ტიტული: 1187 - 1191, ამირსპასალარი
გარდაცვალება: 1192
შვილები
შვილიშვილები
კახა თორელი
დაბადება: < 1191
ტიტული: ახალქალაქის ერისთავთ-ერისთავი
გარდაცვალება: > 1200
შალვა თორელი
ტიტული: 1202 - 1215, მანდატურთუხუცესი
ტიტული: 1202 - 1226, ჯავახეთის მენაპირე ერისთავი
გარდაცვალება: 1226
ივანე თორელი
გარდაცვალება: 1225, გარნისის ბრძოლა
შვილიშვილები