ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Sd-541

From Rodovid KA

[რედაქტირება] 1684 წ. 1.XI. - საბაზიეროს ნასყიდობის წიგნი ზაალ ციციშვილისა ორბელ ორბელიშვილისადმი -Sd-541

"...ესე ჟამთა და ხანთა გასათავებელი, მტკიცე და უცვალებელი, საბოლოო ნასყიდობის წიგნი მოგეც მე, ციციშვილმა ბატონმა ზაალ და მომავალთა სახლისა ჩემისათა თქუენ, ორბელისშვილს მდივანბეგს ბატონს ორბელს და შვილსა თქუენსა, ბატონს სულხანს, ბატონს ერასტის, ბატონს ვახუშტის, ბატონს ყაფლანს, ზურაბს, დიმიტრის.

ასე და ამა პირსა ზედა რომე, მოვინებეთ და მოგყიდეთ ქალაქს ჩვენი საბაზიერო გურგენის ნაქონი, აქათ აჯიშამფურას ყმის ადუას სახლამდისი, უკან გურგენას დარბაზის მიდგომამდის, დასავლით ნაზირი ზაალის სახლის კედლამდი და წინ შარამდის. გქონდეს და გიბედნიეროს ღმერთმან.

ვინცა და რამანცა კაცმა ამის ცილებად იწყოს, პირისა და პასუხის გამცემი მე ვიყო.

არის ამის მოწამე პირველად ღმერთი და ყოველი მისი წმინდანი; კაცთაგან: სააკაძე მოურავიშვილი ბატონი ავთანდილ, ამირეჯიბი ბატონი ქაიხოსრო, ქალაქის მელიქი ავთანდილ, მამასახლისი გიორგი.

მე, იესე სიონის დეკანოზს, დამიწერია, მოწამეცა ვარ, დაიწერა ესე წიგნი გიორგობისთვის 1, ქორონიკონს 372.

Джерельна довідка за населеним пунктом