ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ვახტანგ VI-ის ამალის 1724 წ. ნუსხა

From Rodovid KA

Contents

[რედაქტირება] ნუსხა ა: საქართველოს მეფის ვახტანგ ლევანის შვილისა და ვინც მეფეს დიდნი თუ მცირენი დარბაისელნი და მსახურნი ახლავან:

მეფე საქართველოსი ვახტანგ ლევანის შვილი – 1, მეფის შვილი გიორგი ვახტანგის შვილი უმცროსი – 1, მეფის შინაყმა – 20, გიორგი ბატონის–შვილისა აზნეურშვილი – 4, და მსახური – 8; საქართველოს დედოფალი რუსუდან – 1, დედოფლის გამდელი – 2, ამათ აბარია მეფის ქალი – 1, ამათი შემდეგი მხლებელი – 7, ამათი უმცროსი მხლებელი – 27.

ბატონს დედოფალს ახლავს შიგნით იმერელ მეფის ქალი დადიანის ცოლ–ყოფილი მონაზონი ნინო – 1, ამას ახლავს მონაზონი [მაკრინე] – 1, წინამძღვარი აზნეურშვილი იაკობ – 1, ამათი მოსამსახურე – 14.

ბატონს დედოფალს ახლავს არაგვის ერისთავის ქალი მონაზონი დომნა – 1, ამას ახლავს მონაზონი – 1, მოახლე – 1, მოსამსახურე – 3.

ბატონს დედოფალსვე ახლავს მუხრან ბატონის ქალი თინათინ – 1, ამისი მოახლე – 1.

ბატონს დედოფალს შინეთ ახლავს მონაზონი გლურჯიძის ქალი მარინე – 1, ამას ახლავს მოსამსახურე – 1.

ქართველის მეფის ჯარის სრულნი სარდალნი მემარჯვენე, მემარცხენე და მეწინავე

მემარჯვენე ზემო ქართლის სრული სარდალი თავადი ვახტანგ ავთანდილის შვილი ამილახორი – 1, ამ სარდლის შვილი ავთანდილ ვახტანგის შვილი – 1, ამათი აზნეური – 10, მსახური – 11; ამ ვახტანგ ამილახორის სარდლის მეუღლე ელენე ლუარსაბ სარდლის ქალი – 1, ამისი ქალი კნეჟნა ანა [ვახტანგის ასული] – 1, ამათი მხლებელი – 4.

მემარცხენე სრული სარდალი მუხრანის ბატონი თავადი ლევან პაპუნას შვილი – 1, ამისი აზნეურშვილი – 2, მსახური ამისი – 7.

მეწინავე სრული სარდალი საბარათაშვილოსი თავადი მამუკა თამაზის შვილი ორბელისძე – 1, ამისი აზნეურშვილი – 3, მსახური – 4.

თავადი ფარსადან პაპუნას შვილი ციცი, მეფის დროშის უფროსი – 1, ამისი აზნეურშვილი – 6, ამისი მსახური – 5.

მეფის სახლთ–უხუცესი თავადი ელიზბარ ვახუშტის შვილი ორბელისძე – 1, [ა]მას ახლავს აზნეურშვილი – 4, მსახური ახლავს – 5.

თავადი ედიშერ პაატას შვილი, ამილახორის ძმა – 1, ამისი აზნეურისშვილი – 2, მსახური ახლავს – 7, ამ ედიშერის მეუღლე გულქან [ნოდარის ასული] – 1, ამისი ქალი მარეხ [ედიშერის ასული] – 1, ამათი მხლებელი – 4.

ბოქაულთ–უხუცესი თავადი ბეჟან შერმადინის შვილი [ბარათაშვილი] – 1, ამისი მსახური – 2.

მეფის ხლმის–მჭერელი თავადი მამუკა ავთანდილის შვილი ბარათაძე – 1, ახლავს მსახური – 2;

მეჯინიბეთ–ხუცესი თავადი ზურაბ [დავითის ძე] რატიშვილი – 1, მისი შვილი [თავადი] დავით – 1, მსახური ახლავს – 8.

თავადი ფხეიძე ნიკოლოზ – 1, ამისი ყმა მოსამსახურე – 1.

მერიქიფე თავადი შალვაშვილი შალვა – 1.

თავადი დურმიშხან დურმიშხანის შვილი – 1, ამას ყმა ახლავს – 1.

თავადი ყალიონ–ყორჩი მამელიშვილი ნიკოლოზ – 1, ამისი ყმა მსახური – 1.

იმერელი თავადი ჯაფარიძე გიორგი – 1, ამისი მსახური – 2.

თავადი ბარათაშვილი იესე ხელჯოხიანი – 1, ამისი მოსამსახურე – 2.

თავადი ბარათაშვილი ედიშერ ხელჯოხიანი – 1, ამისი მსახური – 1.

თავადი ფავლენისშვილი გიორგი – 1.

თავადი არაგვის ერისთვის შვილი ოთარ [ნუგზარის ძე] – 1, ამისი მსახური – 7.

[კახეთის] თავადი ოთარ სახლთ–ხუცის შვილი ჩოლაყაძე – 1, ამისი მსახური – 20, ამ ოთარის მეუღლე თამარი – 1, ამისი ქალი, ქალი – 2, მოახლე ახლავს – 14.

თავადი ჯავახი ენდრონიკაშვილი – 1, ამისი ვაჟი, ვაჟი – 2, ამისი ძმა [თავადი] მერაბ – 1, ამისი ვაჟი გიორგი – 1, მოსამსახურე ამ ორთა ძმათა – 20, ამ ჯავახის მეუღლე ანა – 1, ამისი ქალი, ქალი, ქალი – 3, მერაბის მეუღლე – 1, ამისი ქალი – 1, ამ ორთა რძალთა მხლებელი ახლავს – 8.

თავადი გურგენ თამაზას შვილი – 1, ამისი შვილი ავთანდილ – 1, ამისი მსახური – 8.

თავადი გიორგი მაჩაბელი მეღვინეთ–ხუცესი – 1, ამისი ყმა – 2.

ბაიერი მდივანი დავითის შვილი გიორგი - 1, ამას ახლავს აზნეური - 2, მსახური ახლავს - 6.

მდივან ბაიერი ოთარ ოთარიშვილი - 1, ამისი აზნეურიშვილი - 2, მსახური - 9, ამ მდივანს მეუღლე - 1, ქალი მისი - 1, მხლებელი მისი - 5.

ბაიერი და ნაზირი იოსებ ფითოაშვილი [Патов] - 1, ამისი კაცი მსახური - 8.

ბაიერი მოლარეთ-ხუცესი თურქისტან თურქისტანისშვილი - 1, ამისი კაცი მსახური - 4.

ბაიერი მორდალი ოთარ დავითის შვილი - 1, ამისი კაცი მსახური - 3.

ბაიერი პირის მეღვინე ერასტი თურქისტანისშვილი - 1, ამისი მსახური - 1.

ბაიერი ბოქაულთ-ხუცესი სადუღა - 1, ამისი მსახური - 3.

ბაიერი უზბაში ბაადურ ზედგინიძე - 1, ამისი მსახური - 2.

ბაიერი ფარეშთ-ხუცესი ადამ - 1, ამისი მოსამსახურე - 1, ამისი ჯალაბი - 1, ამისი მოახლე - 1.

ბაიერი აბაზაძე ზურაბ - 1, ამისი მსახური - 2.

ბაიერი ლუარსაბ თურქისტანი[ს]შვილი - 1, ამისი მსახური - 1.

ბაიერი ზურაბ გედავანის შვილი [Апхазе] ხელჯოხიანი - 1, ამისი მსახური ახლავს - 1.

ბაიერი მარტიროზაშვილი ზაქარია - 1, ამისი ყმა - 1.

ბაიერი თურქისტანისშვილი გოდერძი - 1, ამისი ყმა - 1.

ბაიერი იოთამ გაბაშვილი - 1, ამისი მოსამსახურე - 1.

ბაიერი ვახტანგ თურქისტანისშვილი - 1, ამისი მსახური - 2.

ბაიერი ფრანგისტან თურქისტანისშვილი - 1, ამისი კაცი მსახური - 2.

ხალვათ ხანის ყაფიჩი აზნეური რევაზ -

[რედაქტირება] ნუსხა [ბ]: ბატონის დედოფლის

დედოფლის სახლთ-უხუცესი თავადი ორბელიშვილი დემეტრე - 1, ამისი აზნეურშვილი - 6, მსახური ამისი - 6, ამ სახლთ-ხუცის მეუღლე დედოფლის და მარიამ - 1, ამისი ქალი, ქალი, ქალი - 3, ამათი მოახლე - 6.

თავადი მდივანი სულხან ელიზაბარი[ს]შვილი თურქისტანისძე [Элизбарович Тактакизе] - 1, ამას ახლავს კარის მღდელი - 1, მსახური ახლავს - 10, ამ სულხან მდივნის მეუღლე თავადი [ანა] - 1, ამას მხლებელი ახლავს - 3.

თავადი სუფრაჯი ნოდარ დავითის შვილი აბაშიშვილი - 1, ამისი ვაჟიშვილი, (ვაჟიშვილი - 2, აზნეური ახლავს - 2, მსახური ახლავს - 5, ამ ნოდარის მეუღლე კნეინა ანა - 1, ქალი ამისი - 1, მხლებელი ახლავს - 3.

თავადი მოლარეთ-ხუცესი გივი ორბელიშვილი - 1, ამისი აზნეურშვილი - 1, ამის მსახური - 2.

[რედაქტირება] ნუსხა [გ]: ბატონის-შვილის ბაქარის

მეფის შვილი ბაქარ ვახტანგის შვილი - 1, მეფის რძალი თავადი ანა გიორგი ერისთვის ქალი - 1, ამისი გამდელი და მოახლე - 10.

დადიანის ბიძაშვილი გიორგი იესეს შვილი - 1, ამისი აზნეური - 4, ამის მსახური - 4.

ბატონის-შვილის ბაქარის სახლთ-ხუცესი თავადი ედიშერ როჭიკაშვილი - 1, ამისი ვაჟი [თავადი] დავითი - 1, ამათი მსახური - 7, ამ სახლთ-უხუცესის მეუღლე ანუკა - 1, ამისი ქალი - 1, ამათი მხლებელი - 5.

ციცისშვილი პაპუნა ზაალის შვილი - 1, ამისი შვილი მერაბ - 1, აზნეური მათი - 4, მსახური ამათი - 4, ამ პაპუნას მეუღლე თამარ - 1, ახლავს მხლებელი - 4.

ამისი კარის წინამძღვარი ნიკოლოზ [комнатно царевичев игумен Николай] - 1, ამისი კაცი - 1.

ნაზირი თავადი როსტომ როჭიკაშვილი - 1, ამისი აზნეურშვილი - 2, ამისი მსახური - 4.

თავადი ფალავანდიშვილი როსტომ ლუარსაბის შვილი უზბაში - 1, ამისი აზნეურშვილი - 4, მსახური ახლავს - 5.

თავადი ეშიკაღასი ომან პ[ა]ატა[ს] შვილი მოურავისშვილი - 1, ამისი აზნაური - 3, მსახური ამისი - 3.

თავადი ერასტი ფარემუზის შვილი ჯავახი - 1, ამისი კაცი - 2.

თავადი შიოშ ჯავახისშვილი - 1, ამისი მსახური - 2.

თავადი დავით ალხაზის შვილი მაჩაბელი - 1, ამისი მსახური - 2.

თავადი მეჯინიბეთ-ხუცესი დემეტრე ედიშერის შვილი შალიკაძე - 1, ამისი კაცი მსახური - 2.

თავადი მელქისედეკ - 1, ამისი მსახური - 1.

თავადი ამირეჯიბი შიოშ გიორგის შვილი - 1, აზნეური ახლავს - 2, მსახური - 1.

თავადი ბარათაშვილი ზაალ ავთანდილის შვილი - 1, მსახური - 1.

ფავლენისშვილი თავადი კაცია პაატას შვილი - 1, ამისი მსახური - 1.

კახი თავადის შვილი დავით ჯანოა[ს] შვილი ენდრონიკაძე - 1, [ამისი შვილი ზურაბა - 1], ამისი მსახური - 3, ამ დავითის მეუღლე დარეჯან - 1, მხლებელი ამათი - 3.

თავადი თომა ბარათაშვილი ავთანდილის შვილი - 1, ამისი მსახური - 1.

კახი თავადი ონანა გიორგის შვილი - 1, ამისი მსახური - 2.

ბაიერი რევაზ ყარაბუდახის შვილი - 1, ამისი კაცი - 1.

ბაიერი ყარან ავთანდილის შვილი - 1, ამისი მსახური - 6.


[რედაქტირება] ნუსხა დ: ბატონის-შვილის სვიმონის

მეფის ძმა სვიმონ ლევანის შვილი - 1, ამისი შვილი ბერი - 1, მეფის რძალი ბატონისშვილის სვიმონის მეუღლე ანა პაატას ქალი - 1, ამისი გამდელი - 1, მხლებელი - ამისი - 11.

თავადი ნიკოლოზ ნუგზარ ერისთვის შვილი - 1, ამისი აზნეური - 1, მსახური ამისი - 2.

თავადი რევაზ ოთარის შვილი ჩოლაყაძე, კახეთიდამ - 1, ამისი მსახური - 2.

თავადი ზაალ ხოხონა[ს] შვილი ხერხაულიძე - 1, ამისი მსახური - 2.

თავადი ამილღაბარ ზაზას შვილი ციცი - 1, ამისი მსახური - 2.

თავადი ფავლენიშვილი ოტია - 1, ამისი კაცი - 1.

ბაიერი მოლარეთ-ხუცესი ლუარსაბ თულაშვილი - 1, ამისი მსახური - 3.

იმერელ ბაიერი წერეთელი დავით - 1, ამისი მსახური - 1.

ბაიერი აბაშიძე ბეჟან - 1, ამისი კაცი - 1.


[რედაქტირება] ნუსხა ე: ბატონის-შვილის ვახუშტის

მეფის შვილი ვახუშტი ვახტანგის შვილი - 1, [ამისი ვაჟიშვილები იოანე და დავითი - 2], მეფის რძალი, ბატონის-შვილის ვახუშტის მეუღლე მარიამ გიორგის ასული - 1, ქალი, (ქალი) ორი, ვახუშტის შვილები - [2], ამისი გამდელი - 1, მხლებელი - 13.

თავადი ზაალ ზაალის შვილი ხერხაულიძე - 1, ამისი ყმა - 2.

იმერელი თავადი ფზეიძე ხოსია - 1, ამისი ყმა - 2.

თავადი ქაიხოსრო ზაზას შვილი (Заалович ციცი - 1, ამისი კაცი - 1.

თავადი ღთ~ისავარ გიორგის შვილი გოჩასძე - 1, ამისი კაცი - 1.

თავადი ბერი დავითის ძე ფავლენიძე - 1, ამისი კაცი - 1.

[რედაქტირება] ნუსხა [ვ]: მეფის ძმების და ძმის-შვილების

მეფის ძმა კონსტანტინე ლევანის შვილი - 1, მეფის და ხორაშან ლევანის ქალი - 1.

მეფის ძმა ადარნასე ლევანის შვილი - 1.

მეფის ძმისწული დავით, მეფის ქაიხოსროს შვილი - 1, მეფის ძმისწული ანა, მეფის ქაიხოსროს ქალი - 1.

ამათი შინეთ მოსამსახურენი - 15, ამათი გამდელი და მოახლე - 14.

გურიელი ბატონის-შვილი ქაიხოსრო გიორგის შვილი - 1, ამისი აზნეური - 3, მსახური - 4.

[რედაქტირება] ნუსხა [ზ]: ეპისკოპოზთა

თავადისშვილი მთავარეპისკოპოზი ქრისტეფორე - 1, ამას ახლავს თავადიშვილი მთავარდიაკვანი ეფთვიმე - 1, მეორე მთავარდიაკვანი თავადიშვილი მიქელაძე ნიკოლოზ - 1, ამათი აზნეური - 4, მსახური - 7.

თავადისშვილი მიტროპოლიტი თბილელი პავლე - 1, ამას ახლავს თავადისშვილი მღდელ-მონაზონი არსენ - 1, აზნეური ოდიშელი ახლავს დოდელია, მსახური ახლავს - 19.

თავადიშვილი მროელ ეპისკოპოზი ნიკოლოზ - 1, ამისი მღდელ-მონაზონი - 2.

Джерельна довідка за населеним пунктом