ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

პაპუნა ყაფლანის ძე ორბელიანი დაბ. < 1633 გარდ. 1689

From Rodovid KA

პიროვნება:661535
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
პაპუნა ყაფლანის ძე ორბელიანი
სხვა სახელები პაპუა
მშობლები

ყაფლან ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1671

თამარ ამილახვარი [ამილახვარი]

[1][2][3][4]

მოვლენები

< 1633 დაბადება:

ქორწინება:

ქორწინება: ბანგიჯასპ აბაშიშვილი [ბარათაშვილი] გარდ. 1701

1636 ...: ჩანს

1689 გარდაცვალება:

შენიშვნები

1636 წ. საბუთში მოიხსენიება ყაფლანის სამი ვაჟი: პაპუნა, ორბელი და ასლამაზი ე.ი. პაპუნა უნდა დაბადებულიყო 1633 წლის ახლო ხანებში.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - პაპუნა [ბეგ] ყაფლანის ძე (?-1689), მოლარეთუხუცესი, სომხითის მოურავი. იშვილა თავისი ძმის ვახტანგის შვილი ერასტი. ~ ბანგიჯასპი (მონაზნ. ბარბარე), თავად აბაშიშვილის ასული (?-1701).
  2. Sd-1928 - 1684 წ. 17.I. – ფიცის წიგნი პაპუნა ორბელიანისა თავის ძმების ვახტანგისა და თამაზისადმი – "...ესე პირი, ფიცი და წიგნი მოგეცით ჩუენ, ბატონმა პაპუნამ და თანამეცხედრემან ჩუენმან ბატონმა ბანგიჯასპი თქვენ, ჩემს ძმებს მდივანბეგ ვახტანგს და სარდარს თამაზს, ასე და ამა პირსა ზედა. მოხდა ბრძანება ღმრთისა და შვილი არ მოგვეცა, და ჩუენდა შვილად ჩვენი ძმისწული ერასტი ვიშვილეთ, და ამ მიზეზით ძმათში სამდურავი ჩამოგვივარდა და ლაპარაკი შეგვექმნა. და რადგან მდივანბეგისა და სარდლის ქართული ერთი იყო, მეც თქვენკენ მოვიზივე. ჩემს ძმას ასლანს და ძმისწულებს დაველაპარაკნეთ, თუ ამ პირობით ყაბული ქნან, რომ თქვენში საუფროსო და საუმცროსო აღარ იყოს. ჩემს საუფროსოს არავინ წამოეჭიდოს, ძმანი ხართ და ჩემს წილად საუფროსო ყუელა სასწორიო იყოს. ისევ ტკბილად და საყუარლად იყავით და ერთობა ქენით. თუ ვინ იცის ეშმაკის საბრხემ არ აქნევინოს და ამის ყაბული არ ქნას, კიდეც გავეყარო, თქვენთანაც მოვიდე, არც თქვენის მეტი სხვა ძმა ვინდომო, ჩემი კერძი მამულიცა და საუფროსოც თქვენს დაგანებო, და არც ამ პირობაზე ზურგი გადრიკო, კიდეც გაგითაო."
  3. Sd-566 - 1685-1695 წწ. – საფიცრის წიგნი გივი ამილახორისა პაპუნა ორბელიშვილისადმი– "... ესე ჟამთა და ხანთა გასათავებელი, მტკიცე და უცვალებელი, უხერხო, უილათო, პირუტყუარი პირი, ფიცი და საფიცარი მოგეცით ჩვენ, ამილახორმა ბატონმა გივმა და ძმამა ჩემ[მ]ა ყორჩიბაშმა პაატამა, ძმისწულმა ჩემ[მ]ა ბოქოულთუხუცესმა იოთამ და ავთანდილ და რევაზ თქვენ, ორბელიშვილს ბატონს პაპუნას, სარდალს თამაზს, სულხანს და ბოქოულთუხუცეს ერასტის, და ვახუშტის. [ასე] რომე, ვიყუნეთ თქვენთვის დღეს და დღეის იქით კარგნი და კარგის მდომნი და უზიანონი, ბატონის ჩვენის უზიანოს საქმით, რაც ან ღვთისაგან და ან კაცისაგან კარგი დაგემართოს, იმისი მდომნი ვ[ი]ყ[უ]ნეთ. ყოვლის თქვენის ამხანაგისას თქუენი გვერჩიოს და არას კაცს თქვენზედ არ მოუდგეთ... და თუ ძმა გაგუიარშივდეს, თქვენი ვირჩიოთ."
  4. ქართული საბუთები - მამა: ყაფლან ბარათაშვილ–ორბელიშვილიHd-14476


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
პაპები
მშობლები
ასლამაზ ორბელიანი
...: 1636, ირანში., ჩანს
ყაფლან ორბელიანი
ქორწინება: თამარ ამილახვარი
ტიტული: 1634 - 1643, მდივანბეგი
ტიტული: 1646 - 1658, სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: 1671
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом