ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი დაბ. 13 თებერვალი 15

From Rodovid KA

პიროვნება:585783
საგვარეულო ჯაყელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
მშობლები

ყვარყვარე III ჯაყელი (ათაბაგი) [ჯაყელები] გარდ. 1535

ანა [?]

ვიკი-გვერდი wikipedia:fr:Kai-Khosrov_II_Jakéli
[1]

მოვლენები

13 თებერვალი 1522 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] გარდ. 23 აგვისტო 1579 ? 1583

1545 ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1537 გარდ. 26 აგვისტო 1580

1545 - 1573 ტიტული: Prince of Samtskhe

1546? ბავშვის დაბადება: ყვარყვარე IV ათაბაგი ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 1546? გარდ. 26 ნოემბერი 1581

11 მარტი 1549 ბავშვის დაბადება: მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 11 მარტი 1549 გარდ. 11 იანვარი 1572

> 1550 ბავშვის დაბადება: მანუჩარ II ათაბაგი [ჯაყელი] დაბ. > 1550 გარდ. 1614

18 აპრილი 1561 ბავშვის დაბადება: თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 18 აპრილი 1561

29 აპრილი 1563 ბავშვის დაბადება: იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 29 აპრილი 1563 გარდ. 20 მარტი 1575

12 აგვისტო 1564 ბავშვის დაბადება: ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 12 აგვისტო 1564 გარდ. 3 სექტემბერი 1579

12 აგვისტო 1564 ბავშვის დაბადება: ბექა (პავლე) ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 12 აგვისტო 1564 გარდ. 1635

29 სექტემბერი 1573 გარდაცვალება:

4 სექტემბერი 1578 ქორწინება:

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

კოპასძეთა ხელნაწერის მოსახსენებლები

ქართული წყაროები

"მესხური დავითნის ქრონიკა"

[1570 წ. 3 მარტი] წაბრძანდა პატრონი ქაიხოსრო ყაზმინს შათამაზს ყე[ე]ნს წინაშე, მარტს გ, დღესა პარასკევსა, მგელციხიდამან, ქკ˘სა სნჱ.

20. [1573 წ. 29 სექტემბერი] ეგრეთვე სახელოვანსა და აღმოსავალითგან ვიდრე დასავალამდე სახელ-განთქმულისა, სწორ-უპოვარისა, სიკეთე-აღმატებულისა და მრავალჯერ გამარჯუებულისა, მჴნისა და ახოვნისა, ბრძოლათა შინა უძლეველისა, ქრისტეანისა და ღ˘თისმოყუარისა პატრონის ქაიხოსროსგან გარისხდა ღმერთი ყაზმითს. და დაუტევა მდენი ესე საწუთო ენკენისთუეს კთ, დღესა სამშაბათსა, ცხრა ჟამს, მთუარესა ბ და მიიცვალა; წლისა ნა ფებერვალსა იგ გათავდებოდა, საუკუნეთა მათ საყოფელთა სასუფეველსა ცათასა, მამისა თანა და ძისა და წ˘ისა სულისა, რომლისა საუკუნომცა არს საჴსენებელი და კურთხევაჲ მისი, ქკ˘სა სჲა.

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. - * Voir, liste des souverains du Samtskhe

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
მზეჭაბუკ I ათაბაგი
დაბადება: > 1447
ტიტული: 1502 - 1515, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 5 ივნისი 1515
ბაადურ ჯაყელი
დაბადება: 1453
გარდაცვალება: 10 ოქტომბერი 1474
ქაიხოსრო I ათაბაგი
დაბადება: 1447
ტიტული: 1498 - 1500, ათაბაგი
გარდაცვალება: 6 მაისი 1500
პაპები
მშობლები
ყვარყვარე III ჯაყელი (ათაბაგი)
ქორწინება: ანა
ტიტული: 1515 - 1535, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1535
მშობლები
 
== 3 ==
მზეჭაბუკ ჯაყელი
დაბადება: < 1522
გარდაცვალება: 1532
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 13 თებერვალი 1522
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
ტიტული: 1545 - 1573, Prince of Samtskhe
გარდაცვალება: 29 სექტემბერი 1573
ქორწინება: 4 სექტემბერი 1578
== 3 ==
შვილები
მანუჩარ II ათაბაგი
დაბადება: > 1550
ქორწინება: ელენე სვიმონ I -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1576 - 1578, régent du Samtskhe
ტიტული: 1581 - 1614, pacha Moustafa
გარდაცვალება: 1614
ვახტანგ გურიელი
ტიტული: 1583 - 1587, prince de Gourie
ქორწინება: თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი
გარდაცვალება: 1587
დაკრძალვა: église de la Transfiguration du monastère de Shemokmedi
იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 29 აპრილი 1563
გარდაცვალება: 20 მარტი 1575
ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
გარდაცვალება: 3 სექტემბერი 1579
ბექა (პავლე) ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
ტიტული: 1625 - 1635, atabeg de Samtskhé sous le nom de Saphar Pacha
გარდაცვალება: 1635
მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 11 მარტი 1549
ქორწინება: როდამ გურიელი
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1572
თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
გარდაცვალება: 23 აგვისტო 1579 ? 1583
შვილები
შვილიშვილები
ლევან II დადიანი
დაბადება: 1591
ტიტული: 1611 - 1657, prince de Mingrélie
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან რომანოზის ასული ჭილაძე
გარდაცვალება: 1657
იესე დადიანი
ტიტული: князь
ვახტანგ V მუხრანბატონი (შაჰ-ნავაზი)
დაბადება: 1618
ქორწინება: როდამ ყაფლანის ასული ორბელიანი
ტიტული: 1634 - 1 იანვარი 1659, მუხრანბატონი
გაშვილება: 1653, იშვილა როსტომ მეფემ
ტიტული: 1653 - 1 იანვარი 1659, administrateur du royaume de Karthli
ტიტული: 1 იანვარი 1659 - სექტემბერი 1676, ქართლის მეფე
ქორწინება: მარიამ მანუჩარის ასული დადიანი , II
გარდაცვალება: სექტემბერი 1676, ხოშკარუ (სპარსეთი)
დაკრძალვა: Qom, près de Téhéran de l'Empire Perse
როსტომ I იმერეთის მეფე
დაბადება: 1571
ქორწინება: თინათინ მანუჩარ II -ის ასული ჯაყელი
ტიტული: 1588 - 1589, იმერეთის მეფე
ტიტული: 1590 - 1605, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 1605
თინათინ მანუჩარ II -ის ასული ჯაყელი
ქორწინება: როსტომ I იმერეთის მეფე
ტიტული: 1588 - 1589, reine consort en Iméréthie
ტიტული: 1590 - 1605, reine consort en Iméréthie
გარდაცვალება: 1610
მანუჩარ III ათაბაგი
ტიტული: 1614 - 1625, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1625, empoisonné
ქაიხოსრო ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 9 ნოემბერი 1573
გარდაცვალება: > 1587
იუსუფ I
ტიტული: 1635 - 1647, pacha d'Akhaltsikhé
გარდაცვალება: 1647
შვილიშვილები

სხვა ენებზე