ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი დაბ. 11 მარტი 1549 გარდ. 11

From Rodovid KA

პიროვნება:1092922
საგვარეულო ჯაყელი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
მშობლები

დედისიმედ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1537 გარდ. 26 აგვისტო 1580

ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი [ჯაყელები] დაბ. 13 თებერვალი 1522 გარდ. 29 სექტემბერი 1573

მოვლენები

11 მარტი 1549 დაბადება:

ნოემბერი 1570 ქორწინება: როდამ გურიელი [გურიელი] გარდ. 1566

11 იანვარი 1572 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული წყაროები

"მესხური დავითნის ქრონიკა"
[1572 წ. 11 იანვარი] პატრონმან მზეჭაბუკ, წლისა კბ-ისამან იქორწინა და მოიყვანა ასული როსტომ გურიელისა პატრონი როდამ სახელით და ცხოვრობდა მასთანა ერთი წელ და ორ თუჱ. იანვარსა ია, დღესა პარასკევსა, დღისით, ჟამსა ვ, გარისხდა ღმერთი მისის მშობლისათვის და პატრონი მზეჭაბუკ მიიცვალა ამიერ სოფლით საუკუნეთა მათ განსასუენებელთა, წლისა კგ-ისასა ორი თუჱ აკლდა, საღ˘თოთ-საკაცობომდი ყოვლად სრული და ზნე-უკლები. სიყრმითგან ღ˘თისმოყუარე და ქრისტეს სარწმუნოებჲზედა აღზრდილი, სრული მწიგნობარ-მგალობელი და რიტორი, ჴმაჲ-შუენიერი, ენა-ტკბილი, ეკლესიათა და ღ˘თისმოყუარეთა კაცთა პატივისმცემელი. ხოლო იცოდა სპარსული წიგნი და წერა და ენა თათრული, სპარსული და არაბული. ისპა მობურთალ-მოასპარეზე ქუეყანასა ზედა მისებრი არ გამოჩენილა. ქკ˘სა სჲ მიიცვალა.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
დავით X
დაბადება: 1482
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან ბარათაშვილი
ქორწინება: მირაინგულ ჯაყელი
ტიტული: 1505 - 1525, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1526
გიორგი IX
დაბადება: < 1487
ქორწინება: გულშარ
ტიტული: 1525 - 1527, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 1540
დიმიტრი (დემეტრე) ბატონიშვილი
დაბადება: 1488 - 1490, co-roi de Géorgie
ალექსანდრე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1526
გარდაცვალება: > 1556
მელქისედეკ II კათალიკოსი
...: 1526 - 1540, ჩანს
ტიტული: 1528 - 1529, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1540 - 1545, კათალიკოსი ქართლის
ტიტული: 1548 - 1552, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1553
ბაგრატ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1488
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1488, co-roi de Géorgie
ტიტული: 1512 - 1539, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1540?
ელენე
დაბადება: ~ 1490
ტიტული: princesse
ქორწინება: ბაგრატ ბატონიშვილი
ყვარყვარე III ჯაყელი (ათაბაგი)
ქორწინება: ანა
ტიტული: 1515 - 1535, atabeg de Samtskhé
გარდაცვალება: 1535
პაპები
მშობლები
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
მზეჭაბუკ ჯაყელი
დაბადება: < 1522
გარდაცვალება: 1532
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 13 თებერვალი 1522
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
ტიტული: 1545 - 1573, Prince of Samtskhe
გარდაცვალება: 29 სექტემბერი 1573
ქორწინება: 4 სექტემბერი 1578
მშობლები
 
== 3 ==
მანუჩარ II ათაბაგი
დაბადება: > 1550
ქორწინება: ელენე სვიმონ I -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1576 - 1578, régent du Samtskhe
ტიტული: 1581 - 1614, pacha Moustafa
გარდაცვალება: 1614
იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 29 აპრილი 1563
გარდაცვალება: 20 მარტი 1575
ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
გარდაცვალება: 3 სექტემბერი 1579
ბექა (პავლე) ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
ტიტული: 1625 - 1635, atabeg de Samtskhé sous le nom de Saphar Pacha
გარდაცვალება: 1635
თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
გარდაცვალება: 23 აგვისტო 1579 ? 1583
მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 11 მარტი 1549
ქორწინება: როდამ გურიელი
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1572
== 3 ==

სხვა ენებზე