ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მცხეთის სვეტიცხოვლის ეპიტაფიები

From Rodovid KA

Contents

[რედაქტირება] 1646 წ. ოტია გურიელის ეპიტაფია

"ქ. მას ჟამსა ოდეს ჩვენ, ზღვათ მეფის დადიანის ასული, დედოფალი პატრონი მარიამ მოყვანებულ ვიქმენ ქართლისა დედოფლად, გვყვა სასურველი ძე ბატონიშვილი ოტა. მცირესა ჟამს მიგვეფარა ამიერ სოფლით და დაემარხა სამარესა ამას სვეტს ცხოველს და საფლავიცა ჩვენიც ამასთანა ვინებეთ. ღვთის გულისათვის ნურავინ ხელ–ყოფთ შლად და შერყევად ამისა უკუნისამდე. ესე არს განსასვენებელი ჩვენი. ქორონიკონსა ტლდ (1646)."

[რედაქტირება] 1680 წ. მარიამ დადიანის ეპიტაფია

"ასული დადიანისა, დედოფალი საქართველოისა მარიამ დავემკვიდრე მცირესა ამასა საფლავსა. მხილველნი შენდობას გვიბრძანებდეთ ღვთის გულისათვის. ქრისტეს აქათ ჩქპ (1680)."

[რედაქტირება] 1691 წ. როდამ ორბელიანის ეპიტაფია

"საქართველოს მეფეთა მეფის ვახტანგის მეუღლე, და იმერთა და კახთა მეფის არჩილისა და ქართლის მეფეთ–მეფის, ყანდაარისა, ქირმანისა და ზირშაკისა, და ჰაილათის მპყრობელისა, სრულიად სპარსეთის სპასალარის, მეფის გიორგის და ერანის მდივანბეგის ლევანისა და ძმათა მათთა დედა, ორბელისძე ყაფლანის ასული, დედოფალი როდამ ყოფილი ცქემოსანი ეკატერინე. აწ მდებარე ვიქმენ მკვიდრსა ამას საფლავსა ჩვენსა. მხილველნი შენდობას გვიბრძანებდეთ ღვთის გულისათვის. ეს არს განსასვენებელი ჩვენი. ამას დავემკვიდრე, რამეთუ მთნავს ესე. ქრისტეს აქეთ ქკს ტოთ (1691). სვეტოცხოველო, მფარველ ექმენ ძის ძეთა ჩემთა ყოველთა."

[რედაქტირება] 1746 წ. თამარ დედოფლის ეპიტაფია

"...მივეც ვალი სიკვდილსა და შევეძინე მამა–პაპათა ჩემთა, ასული ნეტარ–ხსენებულის მეფის ვახტანგისა, თანა–მეცხედრე ცხებულის მეფის თეიმურაზისა, დედა კახთა მეფისა ერეკლესი, დედოფალი თამარ, ჰასაკთა შორიხობისა დროსა, და შენდობისა მოქენე ვარ სახსენოითსა ჩემისა მნახთაგან და ჟამი აქედგან მუენაობობისა ჩემისა აპრილის 12 დღესა, შაბათსა, ჟამსა მესამესა, ქრისტეს აწეთ ჩღმვ (1746)."

Джерельна довідка за населеним пунктом